مبحث انواع ترکیبات آلی

حجم فایل : 494.0 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 19
بنام خدا زیست و آزمایشگاه دوم دبیرستان
مبحث انواع ترکیبات آلی 1- کربوهیدرات ها:

الف) منو ساکارید

: گلوکز – فروکتوز- گالاکتوز : ریبوز- دئوکسی ریبوز ب) دی ساکاریدها: هر گاه 2 منوساکارید با واکنش سنتز آبدهی با یکدیگر ترکیب می شوند.

(قند و شکر) آب + ساکارز گلوکز + فروکتوز
(جوانه جو) آب+ مالتوز گلوکز + گلوکز
(قند شیر) آب+ لاکتوز گلوکز +گالاکتوز
ج) پلی ساکاریدها (چند صد تا چند هزار مونوساکارید) نشاسته:
مولکول گلوکز ذخیره شده در سلول های گیاهی
هنگام نیاز به انرژی هیدرولیز گلوکز به عنوان سوخت
این واکنش در گیاهان – انسان و بسیاری جانوران
مولکولی انشعاب دار
گلیکوژن:
مولکول گلوکز ذخیره شده در جانوران (کبد – ماهیچه)
هنگام نیاز به گلوکز درون سلول های کبد و ماهیچه هیدرولیز (گوارش درون سلولی)
با مصرف غذاهای گلیکوژن دار درون لوله گوارش هیدرولیز (گوارش برون سلولی)
مولکولی انشعاب دار
مقایسه حلالیت نشاسته و گلیکوژن:
سلولز:
پلی ساکارید ساختاری در گیاهان (سازنده دیواره سلولی)
بیشترین ترکیب آلی در طبیعت
مولکولی رشته ای فاقدانشعاب
فیبریل سلولزی: چند هزار رشته سلولزی کنار هم با پیوند قرار می گیرند. جانوران آنزیم هیدرولیز کننده سلولز را ندارند
گاو – موریانه میکروب های هیدرولیز کننده سلولز دارند
الیافت (فیبر) سلولز غذا کار منظم روده و جلوگیری از بیماری های گوارشی جانوران آنزیم هیدرولیز کننده سلولز را ندارند
گاو – موریانه میکروب های هیدرولیز کننده سلولز دارند
الیافت (فیبر) سلولز غذا کار منظم روده و جلوگیری از بیماری های گوارشی لیپیدها:
ویژگی کلی: آب گریز بودن
انواع لیپیدها:( چربی ها – تری گلیسیریدها – روغن ها)
ذخیره انرژی – یک گرم بیش از 2 برابر یک گرم پلی ساکارید انرژی آزاد می کند
ساختار:
3 پیوند سنتز آبدهی برای تشکیل آن
3 مولکول آب اسید چرب 1 اسید چرب 2 اسید چرب 3 گلیسرول تنوع: نوع اسید چرب تعدای های آنها اشباع یا غیر اشباع بودن
سیرنشده: اسید چربی با حداقل یک پیوند 2 یا 3 گانه
مایع : جامد : اضافه کردن سیرشده و کلسترول : سخت شدن رگ های خونی و بیماری های قلبی و رگ های خونی و بیماری های قلبی و رگ های خونی و بیماری های قلبی و رگ های خونی 2- فسفو لیپیدها: اجزای اصلی غشا تمام جانداران

3- استروئیدها: ساختار کلی
در غشا سلول جانوری: کلسترول
ماده سازنده هورمون های استروئیدی و نمک های صفراوی – بعضی ویتامین ها
4- م...